Ik ga op vakantie en neem mee

Rotterdam, 03-01-2019

Als een werknemer op vakantie gaat heeft hij recht op doorbetaling van zijn loon tijdens zijn vakantie en bij een ontslag heeft de werknemer ook recht op uitbetaling van de vakantiedagen die nog opgespaard waren. Tot zover niets nieuws onder de zon. Dit vakantierecht is gebaseerd op Europese wetgeving en heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling gemaakt die de laatste jaren uitkristalliseert in de Nederlandse rechtspraak.

Kort gezegd mag volgens de Europese wetgeving de werknemer niet financieel slechter af zijn omdat hij op vakantie gaat dan tijdens de periode dat hij werkt. Dit is geen probleem wanneer een werknemer alleen een vast loon krijgt. Als een werknemer ook toeslagen krijgt vanwege onregelmatige diensten of nachtdiensten wordt het al lastiger. Valt een jaarlijkse bonus ook onder het vakantieloon?

In de Nederlandse rechtspraak is hier al het een en ander over duidelijk geworden. Zo is het ondertussen duidelijk dat loontoeslagen die verband houden met onregelmatige diensten of nachtdiensten onder het vakantieloon vallen. Deze toeslagen kunnen ook niet uitgesloten worden van het vakantieloon in CAO of arbeidsovereenkomsten.

Ook (jaarlijkse) bonussen, structurele overwerktoeslagen en commissies vormen onderdeel van het vakantieloon. Momenteel is het nog onduidelijk of het werkgeversdeel van de pensioenpremie ook deel uit maakt van het vakantieloon wanneer de vakantiedagen uitbetaald worden.

Wel is helder wat niet onder het vakantieloon valt, namelijk de kostenvergoedingen. Denk hierbij aan een reis- of een onkostenvergoeding. Deze zijn alleen ter compensatie van de gemaakte kosten en niet onderdeel van het loon.

Tot slot is het hierbij wel van belang te beseffen dat het bovenstaande geldt voor het wettelijke minimale aantal vakantiedagen (4 x de wekelijkse arbeidsduur, dus  bij voltijds dienstverband 20 dagen per jaar). Sommige werkgevers kennen, al dan niet op grond van een CAO, ook nog extra vakantiedagen toe aan hun werknemers. Voor die ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen gelden afwijkende wettelijke regels. Zo kunnen deze bovenwettelijke vakantiedagen bijvoorbeeld wel afgekocht worden als dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

-

MR. S.W. VAN DEN BRINK in Arbeidsrecht.