Wetsvoorstel verkorting partneralimentatie

Geschreven op 09-08-2018

Na een echtscheiding zijn ex-echtgenoten (en ex-geregistreerde partners) volgens de wet verplicht om elkaar in levensonderhoud te voorzien. Uiteraard enkel voor zover daar behoefte aan is bij degene die de alimentatie gaat ontvangen en voor zover degene die moet betalen, daarvoor voldoende financiële middelen heeft.

Lees meer

Pilot Kindbehartiger gemeente Rotterdam? Wij doen mee!

Geschreven op 18-07-2018

Wat is een Kindbehartiger? De Kindbehartiger is een daarvoor getrainde professional die er speciaal is voor kinderen bij een scheiding. Hij of zij luistert naar het kind en vertaalt wat zij willen en beleven voor de ouders, maar ook als dat nodig is voor de rechtbank en de advocaten. De Kindbehartiger is daarmee de belangenbehartiger van de kinderen in een scheiding en spreekt ook met de ouders over hoe zij ouder kunnen zijn na de scheiding. De Kindbehartiger geeft een kind een stem.

Lees meer

Kinderalimentatie betalen na one-night stand?

Geschreven op 11-04-2018

Recent is het weer eens door de rechter bevestigd: als er een kind is geboren uit een one-night-stand, moet de verwekker van het kind toch alimentatie betalen. Als er een kind wordt geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap, zijn beide ouders op grond van de wet onderhoudsplichtig. Beide ouders moeten dus bijdragen in de kosten van het kind. Als het kind bij de moeder woont, zal vader aan de moeder kinderalimentatie moeten betalen.

Lees meer

Adoptie ongedaan maken? Het is mogelijk!

Geschreven op 20-02-2018

Bij het adopteren van een kind heeft men vaak het idee, dat het geadopteerde kind in het gezin van de adoptiefouders goed terecht gaat komen. Meestal is dat ook zo. Maar niet altijd heeft het geadopteerde kind geluk en wil het daarom graag de band met de adoptiefouders verbreken. Of soms blijkt na een zoektocht door het geadopteerde kind naar de biologische ouders de bloedband toch sterker dan de band met de adoptiefouders. Dan ontstaat de wens om de adoptie ongedaan te maken. De wet geeft daartoe een mogelijkheid. Alleen wel onder strikte voorwaarden; herroeping van de adoptie moet in het belang van de geadopteerde te zijn.

Lees meer

Naar wie gaat de hond

Geschreven op 05-10-2017

Als je uit elkaar gaat, heb je een heleboel zaken te regelen. Wat spreken we af over de kinderen, de omgangsregeling en alimentatie? Wie blijft er in het huis en wie verstrekt? Wie krijgt welke spullen? Wat doen we met de verzekeringen? Maar wat gebeurt er met jullie trouwe viervoeter? Oftewel, wie de krijgt de hond?

Lees meer

Een stem voor het kind

Geschreven op 02-10-2017

Hoe geef je je kind een stem in een echtscheidingsprocedure? Een bijzondere curator kan de oplossing zijn.

Lees meer

Dag van de Scheiding

Geschreven op 05-09-2017

Op vrijdag 8 september 2017 is het de Dag van de Scheiding. Op deze dag kunt u vrijblijvend kennismaken met de advocaten en mediators van ons kantoor en meer informatie krijgen over scheiden.

Lees meer

Mag een advocaat zonder toestemming van beide ouders praten met een veertienjarige?

Geschreven op 18-08-2017

Mag een advocaat zonder toestemming van beide ouders praten met een veertienjarige? Over deze vraag moest het Hof van Discipline zich eind juni jl. buigen. Het Hof van Discipline behandelt klachtzaken over advocaten in hoger beroep. Het hof dient dan ook vaker te oordelen of het gedrag van een advocaat door de beugel kan.

Lees meer

Ongeruste moeder krijg gelijk; handelswijze Raad voor de Kinderbescherming onrechtmatig

Geschreven op 31-05-2017

Deze maand heeft het gerechtshof Amsterdam een ongeruste moeder gelijk gegeven en geoordeeld dat de Raad voor de Kinderbescherming op bepaalde onderdelen onrechtmatig heeft gehandeld.

Lees meer

Stiefouderadoptie

Geschreven op 15-03-2017

Stiefouderadoptie wordt toegewezen, ook al is niet voldaan aan de wettelijke vereisten: het belang van het kind staat voorop!

Lees meer

Italiaanse uitspraak in een vechtscheiding

Geschreven op 10-01-2017

In de vele jaren dat ik advocaat ben, heb ik veel ouders bijgestaan bij de afwikkeling van hun echtscheiding, ook in internationale echtscheidingen. Tijdens een echtscheiding kunnen de emoties hoog oplopen. Het lukt de ouders vaak niet om in onderling overleg uit elkaar te gaan. Het mondt dan uit in een zogenaamde vechtscheiding, waarvan de kinderen de dupe zijn. Het is moeilijk voor ouders die niet met elkaar communiceren om de belangen van hun kinderen voorop te stellen. Hun eigen emoties voeren de boventoon. Speelt dit probleem zich enkel in Nederland af? Nee, zo blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Rome, Italië.

Lees meer

Andere aanpak vechtscheiding door familierechters

Geschreven op 07-12-2016

Een belangrijke verandering in de aanpak van een vechtscheiding door de rechtbank is dat een regierechter wordt aangewezen die alle geschillen rondom de scheiding behandelt. Deze regierechter praat met de ouders en de kinderen, zodat hij of zij een goed beeld krijgt van de situatie. Daarnaast zal meer gebruik worden gemaakt van een bijzondere curator die als gedragsdeskundige de belangen behartigt van het kind.

Lees meer

Opgezadeld worden met schuld uit erfenis nu makkelijker te vermijden

Geschreven op 19-09-2016

Volgens de nieuwe wet, die is ingegaan op 1 september 2016, zijn er meer handelingen nodig om een erfenis te aanvaarden, zodat je niet snel onbewust met schulden zal worden opgezadeld. Het advies blijft om een erfenis bij twijfel beneficiair te aanvaarden. De erfenis wordt in dat geval onder voorbehoud aanvaard.

Lees meer

Dag van de Scheiding

Geschreven op 01-09-2016

Op de Dag van de Scheiding op vrijdag 9 september a.s. is ons kantoor van 12.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar voor alle vragen over scheidingen. Wij staan u graag (gratis) te woord!

Lees meer

Overstappen naar andere school? Toestemming andere ouder nodig!

Geschreven op 30-08-2016

Als je samen ouderlijk gezag over je kind uitoefent, betekent dat dat je als ouders elkaars toestemming nodig hebt om belangrijke beslissingen over je (minderjarige) kind te nemen. Als je als ouder vindt, dat je kind op zijn/haar school niet op zijn/haar juiste plaats zit, kun je besluiten je kind over te plaatsen naar een andere school. Het gezamenlijk ouderlijk gezag brengt dan wel met zich, dat de andere ouder daarvoor zijn akkoord moet geven. Hierover zul je dus met de andere ouder moeten overleggen. Word je het daar samen niet over eens, dan kun je óf de situatie laten zoals het is, óf aan de rechter vragen om een akkoord te geven. Het akkoord van de rechter vervangt dan het gebrek aan akkoord van de andere ouder.

Lees meer

Vader: “Het is niet mijn biologisch kind, kan ik het kind daarom onterven?”

Geschreven op 04-08-2016

De termijnen voor ontkenning van het vaderschap zijn kort: voor de (juridisch) vader is de termijn hooguit 1 jaar. Dat jaar gaat lopen nadat hij ermee bekend is geworden, dat hij waarschijnlijk niet de biologisch vader van het kind is. Als de rechter het verzoek om ontkenning van het vaderschap toewijst, is het kind in ieder geval niet meer zijn juridisch kind en dus ook niet meer zijn erfgenaam. Is de termijn van een jaar verstreken, dan rest in beginsel enkel nog de mogelijkheid om via een notaris een testament te laten opstellen. Bij testament kan het kind worden onterfd. Let wel op: volledige onterving is in Nederland niet mogelijk. Het onterfde kind heeft na onterving altijd nog recht op de helft van zijn oorspronkelijke erfdeel.

Lees meer

Op vakantie met de kinderen (naar het buitenland)? Hoe pak je het aan?

Geschreven op 25-07-2016

De zomer lijkt nu toch echt te zijn aangebroken en ook de zomervakantie is voor de meeste kinderen inmiddels gestart. Echter bij gescheiden ouders kan een zomervakantie tot problemen leiden, zeker indien er afspraken dienen te worden gemaakt over vakanties in het buitenland. Indien van de andere gezaghebbende ouder geen toestemming wordt verkregen voor het aanvragen van identiteitsbewijs of een vakantie naar het buitenland, kan de rechtbank in kort geding worden verzocht om vervangende toestemming te verlenen.

Lees meer

Gratis scheidingscheck na scheiding?

Geschreven op 23-05-2016

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat het goed gaat met alle kinderen in Rotterdam en wil ook kinderen van gescheiden ouders zoveel mogelijk ondersteunen. Daarom biedt de gemeente Rotterdam sinds kort een gesprek aan met een echtscheidingsadvocaat, een scheidingsbegeleider of een mediator. Indien u voldoet aan de voorwaarden is dit gesprek voor u geheel gratis en worden de kosten gedragen door de gemeente. Het is bedoeld om u beiden meer informatie te geven over hoe u uw kinderen het beste kunt begeleiden na de echtscheiding. Daarnaast geeft het gesprek u ook de kans om, als dat nodig is, nieuwe afspraken te maken of afspraken bij te stellen.

Lees meer

Nalatenschap bij overlijden nihil? Doe onderzoek naar gedane schenkingen!

Geschreven op 03-05-2016

Ook al is de erfenis nihil, erfgenamen en zelfs de onterfde kinderen hebben de mogelijkheid om inzage te verlangen in de financiële gegevens van de overledene tot jaren terug. Op die manier kan achterhaald worden of er door de overledene gedurende zijn of haar leven schenkingen zijn gedaan. Schenkingen kunnen namelijk relevant zijn om de hoogte van de zogeheten legitieme portie te berekenen. De weggeschonken bedragen worden bij de erfenis opgeteld, zodat deze erfenis mogelijk niet langer nihil bedraagt. De legitieme portie is dus eenvoudig gezegd, een bedrag waar je als erfgenaam of onterfd kind toch nog recht op hebt. Zo kan het zijn, dat degene die de schenkingen heeft ontvangen, geld aan een onterfd kind terug dient te betalen. Wees er wel op tijd bij: het recht om aanspraak te maken op de legitieme portie vervalt vijf jaar na het overlijden van de erflater.

Lees meer

Het huwelijk 2.0?

Geschreven op 28-04-2016

Op 19 april 2016 werd door de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot beperking van de gemeenschap van goederen bij huwelijken behandeld en is, met een ruime Kamermeerderheid, ingestemd met dit voorstel. Er zullen met de komst van deze wet een aantal zaken aanzienlijk wijzigen. Wijzigingen die overigens enkel gelden voor personen die na de inwerkingtreding van de wet zullen trouwen (of een geregistreerd partnerschap zullen aangaan). Het gaat in elk geval om de navolgende wijzigingen:

Lees meer

Dag van de ouderverstoting?

Geschreven op 25-04-2016

“Het ouderverstotingssyndroom is een afwijking bij kinderen die zich bijna uitsluitend voordoet bij conflicten rond ouderlijk gezag. Primair kenmerk is de lastercampagne die het kind voert tegen een ouder, een campagne waar geen geldige reden voor is. Het is het resultaat van de combinatie van de indoctrinatie door een programmerende (hersenspoelende) ouder en de eigen bijdragen van het kind aan de verkettering van de ouder die het doelwit is. Als er daadwerkelijk sprake is van mishandeling en/of verwaarlozing door een ouder, kan de vijandschap van het kind terecht zijn, waardoor een categorisering onder ouderverstotingssyndroom niet van toepassing is.”

Lees meer

Voornaam wijzigen? Wanneer, waar en hoe?

Geschreven op 01-03-2016

Volgens de wetgever heeft de maatschappij belang bij de continuïteit van een naam. Om die reden moet degene die zijn naam wenst te wijzigen een zwaarwegend belang hebben bij deze wijziging. En om die reden heeft de wetgever bepaald, dat er een rechter aan te pas moet komen die moet oordelen of een voornaamswijziging kan worden doorgevoerd. De rechter moet een belangenafweging maken tussen het maatschappelijke belang bij de continuïteit en het zwaarwegende belang van degene die zijn voornaam wenst te wijzigen.

Lees meer

Vermogende vaders met niet erkende kinderen: opgelet!

Geschreven op 12-02-2016

Veel vaders realiseren zich niet, dat niet door hen erkende kinderen na het overlijden van vader zich alsnog kunnen melden als erfgenaam. Met behulp van de procedure tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kunnen de niet-erkende kinderen zelfs na het overlijden van de vader erkenning via de rechter afdwingen. Het biologisch verwantschap, vaak door het desbetreffende kind aangetoond met een dna-onderzoek, is het enige wettelijke vereiste. Goed contact tussen kind en vader is niet relevant.

Lees meer

Man in echtscheiding loopt postcodekanjer van 2,1 miljoen euro mis!

Geschreven op 25-01-2016

Wanneer partners in gemeenschap van goederen zijn gehuwd en zij besluiten te scheiden, moeten alle goederen van de partners bij helfte worden verdeeld, bijvoorbeeld de woning, auto’s, het saldo op een bankrekening. In een echtscheidingsprocedure wordt aansluiting gezocht bij de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank voor de vaststelling van de omvang van de gemeenschap van goederen. Wanneer na deze datum een goed het eigendom wordt van een van de partners of een van hen een schuld maakt, valt deze niet in de gemeenschap en zal deze niet meer bij helfte worden verdeeld.

Lees meer

Echtscheiding en kinderen?

Geschreven op 04-12-2015

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen zich vaak niet gehoord voelen binnen een scheiding. Ze hebben het gevoel dat over hun hoofden en door hun ouders de beslissingen worden genomen. Ze hebben geen invloed en voelen zich hierin vaak machteloos. Het is daarom van groot belang om naar de kinderen te luisteren en aandacht te besteden aan wat zij het liefste zouden willen in verband met de scheiding. Pas als kinderen zich gehoord voelen kunnen ook zij de scheiding op een goede manier verwerken. Mediation is bij uitstek geschikt om veel aandacht te besteden aan de kinderen.

Lees meer

Ja, kinderalimentatie opnieuw op de schop!

Geschreven op 16-10-2015

De Hoge Raad heeft nu beslist, dat wel rekening moet worden gehouden met het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van het inkomen van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt.

Lees meer

Kinderalimentatie opnieuw op de schop?

Geschreven op 21-09-2015

De Hoge Raad zal een antwoord moeten geven op de vraag hoe de kinderalimentatie moet worden berekend. Op 4 september 2015 heeft de Advocaat-Generaal een advies geschreven aan de Hoge Raad (een zogenaamde conclusie). De Advocaat-Generaal meent dat het totale kindgebonden budget niet in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind, maar moet worden opgeteld bij de draagkracht van de alimentatiegerechtigde alleenstaande ouder (draagkracht staat voor het deel van de kosten van de kinderen dat hij of zij kan dragen). Deze wijze van berekening zal tot andere uitkomsten leiden in procedures. Het is nu wachten op de beslissing van de Hoge Raad!

Lees meer

Gratis scheidingscheck bij Rischen & Nijhuis, advocaten

Geschreven op 04-08-2015

Ook de familierechtadvocaten van Rischen & Nijhuis doen mee aan de Dag van de Scheiding, sterker nog, u kunt de hele maand september bij ons terecht voor een gratis scheidingscheck!

Lees meer

Help! Mijn ex wil niet uit mijn woning!

Geschreven op 30-06-2015

Maar wat de te doen als de achterblijver niet meewerkt? In zo’n geval wordt de rechter wel eens gevraagd om de achterblijver verplicht te laten meewerken aan verkoop van de woning of om de hypotheek over te nemen, soms op straffe van een dwangsom. Dit is een soort boete, die in dit geval dan betaald moet worden wanneer de achterblijver het nalaat om zich aan de uitspraak van de rechter te houden.

Lees meer

Kinderalimentatie anno 2015: de stand van zaken

Geschreven op 18-05-2015

Per 1 januari 2015 is er veel gewijzigd rondom de kinderalimentatie. Er is chaos ontstaan in alimentatieland! Hierbij de belangrijkste wijzigingen en de huidige stand van zaken.

Lees meer

Gevangen in een vechtscheiding? Laat je kinderen hiervan niet de dupe worden!

Geschreven op 02-04-2015

Voor ouders en kinderen die in een scheidingsconflict betrokken zijn geraakt, is het lastig om hier zelf uit te komen. Om deze reden heeft het Lorentzhuis een project opgezet, “Kinderen uit de Knel”, waar ouders en kinderen zich kunnen aanmelden of naar door kunnen worden verwezen door de huisarts. Onder begeleiding van therapeuten vinden groepszittingen plaats met ongeveer 12 ouders waarbinnen aan verschillende thema’s wordt gewerkt die relevant zijn voor ouders die gevangen zitten in een vechtscheiding. De ouders laten elkaar door middel van oefeningen inzien wat de ruzie betekent voor de kinderen hoe dit kan worden gestopt. Tegelijkertijd nemen de kinderen deel aan de kindergroep, zodat zij door te praten, te tekenen en spelletjes hun ervaringen kunnen delen.

Lees meer

Alimentatie APK

Geschreven op 06-02-2015

De alimentatie APK bestaat uit een alimentatieberekening en een daaraan gekoppeld advies. Een advies waarin, op basis van onze jarenlange proceservaring, ook de kans van slagen in een eventuele procedure tot wijziging van de alimentatie wordt besproken.

Lees meer

Nieuw bij Rischen & Nijhuis, advocaten: het Scheidingspakket

Geschreven op 13-01-2015

Het Scheidingspakket bestaat uit een basispakket tegen een vast bedrag. Vernieuwend aan ons pakket is dat het tarief inkomensafhankelijk wordt bepaald. Naast het basispakket kunnen aanvullende pakketten worden gekocht voor bijvoorbeeld een alimentatieberekening of ouderschapsplan.

Lees meer

Mediation bij scheiding in de toekomst wettelijk verplicht?

Geschreven op 15-12-2014

“Mediation is het antwoord op vechtscheidingen.” Althans dat stelt de Kinderombudsman naar aanleiding van zijn “Adviesrapport vechtscheidingen”. Mediation zou daarom wat de Kinderombudsman betreft wettelijk moeten worden verplicht.

Lees meer

De spermadonor: recht op omgang met zijn biologische kind?

Geschreven op 01-12-2014

Volgens de wet heeft een kind recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. De rechter kan op verzoek van (een van) de ouders of van degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind een omgangsregeling vaststellen of het recht op omgang juist ontzeggen. De rechter ontzegt iemand het recht op omgang alleen in het geval de omgang niet goed zou zijn voor het kind, diegene niet geschikt of niet in staat is omgang te hebben met het kind of het kind, dat twaalf jaar of ouder is, ernstige bezwaren heeft tegen omgang met diegene. Hoe zit het met een spermadonor, heeft hij recht op omgang met zijn biologische kind?

Lees meer

Informatie achterhouden in een procedure? Beter niet!

Geschreven op 14-10-2014

Op grond van artikel 21 Rv zijn partijen namelijk verplicht een rechter de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid mede te delen.

Lees meer

Marieke Veken: deskundig mediator!

Geschreven op 22-09-2014

In augustus 2014 heeft Marieke Veken erkenning ontvangen van de Mediatorsfederatie voor haar deskundigheid als mediator. Daaraan ging vooraf een uitgebreid onderzoek naar de vraag of Marieke als mediator voldoet aan de kwaliteitseisen die de Stichting Kwaliteit Mediators aan mediators stelt..

Lees meer

Uitbreiding

Geschreven op 11-09-2013

Op 1 september 2013 is mevrouw mr. R. (Renée) Boonstra in dienst getreden bij Rischen & Nijhuis, advocaten.

Lees meer

Nieuwe richtlijn kinderalimentatie

Geschreven op 05-06-2013

Per 1 april 2013 is de nieuwe richtlijn kinderalimentatie van kracht. De nieuwe richtlijn is van toepassing op bedragen aan kinderalimentatie die na 1 april worden vastgelegd, bijvoorbeeld in verband met een echtscheiding of in zaken waarin het bedrag aan alimentatie zal moeten worden aangepast vanwege een wijziging van omstandigheden.

Lees meer

LegallYoung’R

Geschreven op 31-05-2013

Suzanne Nooteboom en Maud Schnitker van Rischen en Nijhuis, advocaten hebben in samenwerking met de gemeente Rotterdam het initiatief uitgewerkt om de jonge juristen in Rotterdam meer met de stad te verbinden. Dit heeft geresulteerd in een fris en breed nieuw netwerk: LegallYoung’R..

Lees meer

Advocaat op no cure no pay basis?

Geschreven op 04-04-2013

Het is voor advocaten in Nederland verboden om te werken op basis van ‘no cure no pay’. Dit systeem houdt in dat een advocaat pas wordt betaald als hij de zaak heeft gewonnen.

Lees meer