Huurders van Markthal vissen achter het net

Geschreven op 09-02-2018

De Markthal is inmiddels een iconisch gebouw in Rotterdam, dat gemiddeld 8 miljoen bezoekers per jaar aantrekt. Op het eerste gezicht een overweldigend succes. Dat succes wordt niet door iedereen zo ervaren. Onlangs hebben namelijk twee (bedrijfsmatige) huurders van de Markthal in een procedure gevorderd de huurovereenkomst met de Markthal te ontbinden of te vernietigen.

Lees meer

Vernietiging van huurovereenkomst nadat huurders overlast verzwegen

Geschreven op 29-08-2017

Op zoek naar een nieuwe huurwoning? Zorg dan dat je volledig en correct bent met het verstrekken van informatie aan de nieuwe verhuurder. In een recente uitspraak van de rechtbank Limburg heeft de kantonrechter namelijk beslist dat een huurovereenkomst kan worden vernietigd onder invloed van dwaling. In dit geval hadden de huurders de nieuwe verhuurder niet ingelicht over het feit, dat hun vorige huurovereenkomst was beëindigd wegens overlast die zij aan omwonenden veroorzaakten. Sterker nog, tijdens de zitting bleek dat de huurders zelf de verhuurdersverklaring, die slechts door de voormalige verhuurder was ondertekend, onjuist hadden ingevuld. Dit is hen duur komen te staan.

Lees meer

Woonbond start rechtszaak tegen “gluurverhoging”

Geschreven op 01-11-2016

Op 19 oktober 2016 heeft de Woonbond bekend gemaakt een collectieve rechtszaak te starten tegen de Belastingdienst en de organisaties van verhuurders. De Woonbond eist dat alle gedupeerde huurders gecompenseerd worden en dat de onrechtmatig verhoogde huurprijs omlaag gaat. Ook wil de Woonbond een einde maken aan de inkomensafhankelijke huurverhoging. De claim van de Woonbond wordt geschat op 365 miljoen euro. Het gaat om een collectieve actie namens alle gedupeerde huurders. Huurders hoeven zich hiervoor niet aan te melden.

Lees meer

Uitvoerbaar bij voorraad

Geschreven op 27-07-2016

De meeste uitspraken worden uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dat houdt in, dat de uitspraak ten uitvoer kan worden gelegd, ook al is hoger beroep ingesteld. De eisende partij die bij de rechtbank gelijk heeft gekregen hoeft dan niet het hoger beroep af te wachten alvorens zijn ‘gelijk te halen’.

Lees meer

Contractpartij en procespartij

Geschreven op 01-04-2016

Het komt nogal eens voor, dat procedures worden gevoerd op naam van een andere rechtspersoon dan degene met wie een overeenkomst is gesloten. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Indien de wederpartij in een procedure niet wordt benadeeld of niet in zijn verdediging wordt geschaad, kan rectificatie tijdens maar zelfs ook na een procedure worden gevraagd aan de rechtbank. Voorwaarde is wel, dat sprake is van een vergissing en dat de wederpartij heeft begrepen of heeft moeten begrijpen wie de eigenlijke procespartij had moeten zijn.

Lees meer

Let op de kleine lettertjes

Geschreven op 04-03-2016

Het Hof meent, dat click wrapping het mogelijk maakt om vóór het sluiten van de overeenkomst de tekst van de algemene voorwaarden in kwestie af te drukken en op te slaan en dat die voorwaarden dus deel uitmaken van de overeenkomst. De autohandelaar kan dus opnieuw een procedure gaan voeren, maar dan wel in België.

Lees meer

Veilig gebruik van Drones

Geschreven op 16-11-2015

In de regelgeving wordt een drone aangeduid als een RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), een RPA of een UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Onderscheid wordt gemaakt tussen het commercieel gebruik van een drone en het gebruik door een particulier, die het vliegen met een drone als zijn hobby ziet.

Lees meer

Doorberekenen van huurbemiddelingskosten: het antwoord van de Hoge Raad

Geschreven op 05-11-2015

In het geval een verhuurder met een huurbemiddelaar overeenkomt dat de door de verhuurder aan te bieden woonruimte tegen betaling of om niet op de website van de huurbemiddelaar wordt geplaatst en het voor iedereen kenbaar is dat deze woonruimte te huur is, kan worden gesproken van een bemiddelingsovereenkomst. In dat geval is het de huurbemiddelaar niet toegestaan om bij het tot stand komen van een huurovereenkomst zogenaamde bemiddelingskosten bij de particuliere huurder in rekening te brengen.

Lees meer

Huur van woning tijdens leegstand

Geschreven op 31-08-2015

De Leegstandwet maakt het mogelijk een leegstaande woning tijdelijk te verhuren. Op grond van de Leegstandwet kan de gemeente een vergunning verlenen tot het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst voor de duur van maximaal vijf jaar.

Lees meer

Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden

Geschreven op 10-07-2015

Indien u als ondernemer algemene voorwaarden hanteert, is het dus van groot belang dat er in de door u te sluiten overeenkomsten, slechts naar één set algemene voorwaarden verwezen wordt of dat expliciet duidelijk gemaakt wordt welke set algemene voorwaarden in welke situatie van toepassing is. Indien dit niet geregeld is, bestaat het risico dat de algemene voorwaarden van uw onderneming buiten toepassing zullen worden verklaard of dat de rechter zelf zal vaststellen welke set algemene voorwaarden zal prevaleren.

Lees meer

Vergoeding bij vertraagde vlucht

Geschreven op 22-12-2014

Sinds dat Verordening (EG) nr. 261/2004 van kracht is hebben passagiers recht op een vergoeding, zodra het vliegtuig meer dan drie uur vertraging heeft.

Lees meer

U wint een procedure tegen de overheid: worden de kosten vergoed?

Geschreven op 03-11-2014

Als u gelijk heeft gekregen in een procedure tegen de overheid, heeft u recht op een proceskostenvergoeding. Volgens de wettelijke regeling in het bestuursrecht wordt slechts een deel van de kosten door het verliezende overheidsorgaan vergoed. De door u daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten kunnen veel hoger zijn uitgevallen. In zo’n geval loont het om te kijken of u die kosten nog via een civiele vordering op een andere overheid kunt verhalen.

Lees meer

Oplevering van een huurwoning

Geschreven op 07-10-2014

De huurder is bij het einde van de huurovereenkomst verplicht de woning in dezelfde staat aan de verhuurder op te leveren, waarin deze bij het begin van de huurovereenkomst was (met uitzondering van geoorloofde veranderingen of hetgeen door ouderdom teniet is gegaan of door ouderdom is beschadigd). In het geval bij aanvang van de huurovereenkomst een beschrijving van de woning is gemaakt, dan moet de woning worden opgeleverd conform die beschrijving.

Lees meer

Nog geen besluit van het overheidsorgaan

Geschreven op 17-09-2014

Heeft u bij de gemeente een bouwvergunning aangevraagd, maar nog steeds niets gehoord? Of wacht u nog steeds op een beslissing van het Uwv? Is de beslissing op bezwaar nog niet binnen? U kunt dan een besluit afdwingen door een ingebrekestelling te sturen. Dit kan nadat de wettelijke beslistermijn is verstreken. Het kan ook zijn dat er in de wet geen beslistermijn is bepaald. Dan kunt u het overheidsorgaan in gebreke stellen, nadat de redelijke beslistermijn is verstreken.

Lees meer

Compensatie bij vertraging, annulering of instapweigering

Geschreven op 21-08-2013

Het DBC-systeem biedt passagiers die te maken hebben met een vertraging, een annulering of een instapweigering onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid een compensatieclaim in te dienen bij de luchtvaartmaatschappij. Ook regelt het DBC-systeem of en wanneer de luchtvaartmaatschappij de passagier dient te voorzien van eten, drinken en een eventuele overnachting.

Lees meer