Vervaltermijn Transitievergoeding?

Geschreven op 14-11-2019

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij ontslag, als hij meer dan twee jaar in dienst is geweest en de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt of niet voortzet . Meestal wordt de transitievergoeding samen met de eindafrekening aan de werknemer uitgekeerd. Als dit niet gebeurt, moet de werknemer snel actie ondernemen en naar de kantonrechter gaan. Er geldt namelijk een vervaltermijn van drie maanden voor het vorderen van een transitievergoeding, gerekend vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst geëindigd is.

Lees meer

Van ambtenaar tot werknemer

Geschreven op 18-09-2019

In het begin van 2020 zal het arbeidsrecht wederom veranderen. Op 1 januari 2020 treden de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. In dit artikel staan we stil bij de invoering van de WNRA en zetten we de belangrijkste gevolgen en wijzigingen voor de ruim 500.000 ambtenaren uiteen.

Lees meer

Concurrentiebeding voor gedetacheerden in de ICT niet geldig

Geschreven op 21-08-2019

Een gedetacheerde werknemer is niet onder alle omstandigheden gebonden aan een concurrentie- of relatiebeding uit zijn arbeidsovereenkomst. Het belemmeringsverbod kan er voor zorgen dat het beding geen stand houdt en de werknemer in dienst kan treden bij de inlener. Detachering, of ‘inlening’, komt in veel verschillende branches voor. Zo worden bijvoorbeeld veel werknemers in de ICT door hun werkgever uitgeleend aan een ander bedrijf (de inlener). Deze gedetacheerde werknemers verrichten hun werkzaamheden meestal op de locatie van de inlener en bouwen een band op met het bedrijf en de werknemers van de inlener.

Lees meer

Recht op verbetertraject?

Geschreven op 17-06-2019

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een uitspraak bepaald, dat er nier per sé recht bestaat op een verbetertraject voor een medewerker bij disfunctioneren. De Hoge Raad heeft overwogen, dat nergens in de wet is bepaald op welke wijze de werkgever een werknemer in de gelegenheid moet hebben gesteld zijn functioneren te verbeteren.

Lees meer

Feest voor parttimewerknemers

Geschreven op 01-05-2019

Met 1 mei vieren wij in Nederland ook de Dag van de Arbeid. Op deze dag vieren wij onder andere de invoering van werkdagen van 8 uur. Deze bijzondere dag is in veel landen dan ook aangemerkt als nationale feestdag en daarmee als een verplichte vrije dag voor veel werknemers. Waarom dit in Nederland niet het geval is zal ik laten voor wat het is. Op de verplichte vrije dagen zal ik wat dieper ingaan ter gelegenheid van deze (niet verplichte vrije) feestdag.

Lees meer

De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

Geschreven op 29-03-2019

De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst blijft een riskante aangelegenheid. Het gaat dan om een afspraak, waarin wordt aangegeven dat de arbeidsovereenkomst eindigt (van rechtswege) wanneer een bepaalde omstandigheid zich voordoet. Een studie wordt niet met succes afgerond, een Verklaring omtrent gedrag wordt niet (meer) verstrekt etc.

Lees meer

Provisieloon

Geschreven op 12-03-2019

Soms bestaat het loon van een werknemer uit een vast deel en uit een variabel deel. Het variabele deel is dan afhankelijk van zijn individuele prestaties, bijvoorbeeld hoeveel bedden of auto’s een verkoper verkocht heeft. Maar wat gebeurt er nu met het loon als de werknemer (tijdelijk) niet in staat is om provisie op te bouwen, omdat hij ziek of op vakantie is. Hieronder worden deze vragen beantwoord.

Lees meer

Wordt u statutair directeur?

Geschreven op 31-01-2019

Als u wordt benaderd voor de functie van directeur, dan is het erg belangrijk dat uw toekomstige (juridische) positie duidelijk is. Allereerst is van belang het onderscheid te maken tussen een statutair directeur of een functie waarbij u alleen de titel van directeur draagt (ook wel titulair directeur genoemd). Als statutair directeur neemt u een bijzondere positie in. Een positie die in grote mate afwijkt van de ‘gewone’ werknemer of de titulair directeur. Achteraf blijkt vaak, dat veel bestuurders onvoldoende inzicht hebben gehad in de gevolgen die deze positie met zich mee kan brengen en dat zij zich hier onvoldoende tegen hebben beschermd.

Lees meer

Ik ga op vakantie en neem mee

Geschreven op 03-01-2019

Als een werknemer op vakantie gaat heeft hij recht op doorbetaling van zijn loon tijdens zijn vakantie en bij een ontslag heeft de werknemer ook recht op uitbetaling van de vakantiedagen die nog opgespaard waren. Tot zover niets nieuws onder de zon. Dit vakantierecht is gebaseerd op Europese wetgeving en heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling gemaakt die de laatste jaren uitkristalliseert in de Nederlandse rechtspraak. Kort gezegd mag volgens de Europese wetgeving de werknemer niet financieel slechter af zijn omdat hij op vakantie gaat dan tijdens de periode dat hij werkt. Dit is geen probleem wanneer een werknemer alleen een vast loon krijgt. Als een werknemer ook toeslagen krijgt vanwege onregelmatige diensten of nachtdiensten wordt het al lastiger. Valt een jaarlijkse bonus ook onder het vakantieloon?

Lees meer

Minimumloon over overuren

Geschreven op 07-12-2018

Sinds 1 januari 2018 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Er is een artikel toegevoegd (artikel 13a), dat er voor dient te zorgen dat werknemers niet op basis van hun feitelijke aantal werkuren alsnog onder het minimumloon betaald worden. Er zijn wel twee belangrijke kanttekeningen te maken.

Lees meer

Zwangerschap ontslag?

Geschreven op 17-04-2018

We gaan jouw arbeidsovereenkomst niet verlengen. De reden hiervoor is jouw zwangerschap.Misschien voelt u het direct al aan, het is niet handig om op deze manier een contract te beëindigen. Toch gaat het nog met enige regelmaat mis. Dit betrof een zaak van een installatietechniekbedrijf. De werkneemster in kwestie was feitelijk werkzaam bij een andere werkmaatschappij in de groep.

Lees meer

Zo'n concurrentiebeding, dat houdt toch geen stand?

Geschreven op 28-04-2017

Op borrels en verjaardagen hoor je met regelmaat de grote misvatting dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst een papieren tijger is. Een grote misvatting!

Lees meer

De bedenktermijn bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst

Geschreven op 29-12-2016

Met de introductie van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) is ook de bedenktermijn in ons arbeidsrecht geïntroduceerd. Als de werkgever en werknemer een beëindigingsovereenkomst sluiten, heeft de werknemer de mogelijkheid om binnen twee of drie weken zich te bedenken en de beëindigingsovereenkomst alsnog te ontbinden. De termijn van twee weken geldt wanneer in de beëindigingsovereenkomst expliciet is verwezen naar de bedenktermijn, de termijn van drie weken geldt als dit niet het geval is.

Lees meer

Deel II: Mag een gedetacheerde werknemer indiensttreden van het inlenende bedrijf?

Geschreven op 04-10-2016

Het Gerechtshof oordeelde net als de kantonrechter in eerste aanleg, dat ook een medewerker die een onbepaalde tijd contract heeft en gedetacheerd wordt een beroep kan doen op de bescherming van artikel 9a WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Artikel 9a WAADI bepaalt dat ‘degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt’ aan derden geen belemmeringen in de weg legt voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de gedetacheerde en de inlener. Het Gerechtshof oordeelde, dat uit de Europese Uitzendrichtlijn en de Nederlandse wet blijkt dat dit zogenaamde ‘belemmeringsverbod’ ook van toepassing is bij medewerkers met een onbepaalde tijd contract. Het belemmeringsverbod is er niet alleen voor uitzendkrachten en/of medewerkers met een flexcontract. Voorwaarde is wel, dat de medewerker ook onder leiding en toezicht van de inlener heeft gewerkt. Zeker bij het tijdelijk vervullen van vacatures binnen een onderneming door een ingeleende arbeidskracht zal dat vaak het geval zijn.

Lees meer

Werknemer of ondernemer?

Geschreven op 24-08-2016

Op 17 augustus jl. oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een hoger beroep dat in die zaak geen sprake was van een werknemer. Zoals zo vaak was het begin van de juridische strijd het moment waarop PostNL de overeenkomst met de pakketbezorger beëindigde. Toen stelde de pakketbezorger zich op het standpunt, dat hij eigenlijk een werknemer was. Maar zoals gezegd, oordeelde het Gerechtshof dat de pakketbezorger een ondernemer was. Ondanks de vele instructies vanuit PostNL (bedrijfskleding, voorschriften ten aanzien van bezorging, tijdig bezorgen, etc.) oordeelde het Hof onder de streep dat geen sprake was van een arbeidsovereenkomst.

Lees meer

De wet Huis voor klokkenluiders

Geschreven op 01-07-2016

De wet Huis voor klokkenluiders is per 1 juli 2016 in werking getreden. Het doel van de wet is om de werknemer te beschermen als hij melding doet van een misstand. Door de invoering van deze wet is elke werkgever die ten minste 50 werknemers in dienst heeft, verplicht om een interne meldingsprocedure tot stand te brengen (de interne klokkenluidersregeling). De ondernemingsraad heeft met betrekking tot deze regeling een instemmingsrecht.

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap in de uitzendbranche

Geschreven op 15-06-2016

Opvolgend werkgeverschap houdt in dat een werknemer die voor een bepaalde werkgever werkt, op een gegeven moment voor een andere werkgever gaat werken, terwijl hij dezelfde functie behoudt en bij hetzelfde bedrijf blijft doorwerken. De nieuwe werkgever is in zulke gevallen verplicht om rekening te houden met de eerder verkregen contracten en gewerkte periodes van de werknemer. Bij een uitzendconstructie zijn er drie situaties waarbij sprake kan zijn van opvolgend werkgeverschap.

Lees meer

Tot ziens VAR, hallo modelovereenkomst!

Geschreven op 09-05-2016

Het zal u niet ontgaan zijn, per 1 mei 2016 is de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) in werking getreden. Deze wet is gebaseerd op de gedachte dat er (te)veel schijnzelfstandigen zijn, die beschermd moeten worden. Deze bescherming wil de wetgever creëren door niet langer een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) af te geven. Want met een VAR was de opdrachtgever (inlener) gevrijwaard, dat wil zeggen dat de Belastingdienst bij de inlener geen belasting meer kon vorderen als toch werd vastgesteld dat sprake was van een arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Vrije advocaatkeuze

Geschreven op 15-04-2016

Veel rechtsbijstandsverzekeraars hebben echter in hun polis opgenomen, dat de verzekerde wordt bijgestaan door een werknemer van de rechtsbijstandsverzekeraar en de kosten van een externe advocaat alleen worden gedekt, als de rechtsbijstandsverzekeraar meent dat de zaak aan een advocaat moet worden uitbesteed. Het Hof van Justitie heeft al in 2013 geoordeeld, dat de verzekerde recht heeft op een vrije advocaatkeuze zodra er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure. Vervolgens is er een aantal jaar geprocedeerd over de vraag, wat valt onder het begrip “gerechtelijke of administratieve procedure”.

Lees meer

Panama papers en klokkenluiders

Geschreven op 06-04-2016

In dat verband is het zeker voor grote organisaties (meer dan 50 werknemers) van belang te weten, dat er een wet is aangenomen op grond waarvan zij verplicht zijn een interne regeling voor de omgang met klokkenluiders op te stellen. Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden zal ook de Ondernemingsraad geraadpleegd moeten worden (instemmingsrecht). Dit is een direct gevolg van de Wet Huis voor Klokkenluiders, die naar alle waarschijnlijkheid op 1 juli a.s. in werking zal treden.

Lees meer

Onrechtmatige concurrentie

Geschreven op 15-03-2016

In een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bleek maar weer eens hoe moeilijk het is voor een ondernemer om te voorkomen dat een ex-werknemer (onrechtmatig) concurreert, wanneer er geen concurrentiebeding is overeengekomen.

Lees meer

Transitievergoeding en wachtgeld?

Geschreven op 23-02-2016

Het Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding van 23 april 2015 regelt, dat werknemers die nog een recht hebben op een wachtgelduitkering op grond van een cao niet in aanmerking komen voor een transitievergoeding. Dit is echter een tijdelijke regeling tot uiterlijk 1 juli 2016.

Lees meer

Zwangerschapsverlof wijzigt in 2016

Geschreven op 04-01-2016

De totale duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt in het geval van een zwangerschap van een meerling dan 20 weken in plaats van de huidige 16 weken.

Lees meer

Voordelen van mediation bij zakelijke geschillen

Geschreven op 30-12-2015

Mediation in familiezaken en bij arbeidsconflicten is al algemeen geaccepteerd. Is mediation echter ook een geschikt middel om zakelijke geschillen op te lossen? Het antwoord op deze vraag zal niet altijd positief zijn. Er zijn echter wel grote voordelen aan te wijzen van mediation in zakelijke geschillen.

Lees meer

Hoezo fair play in het ambtenarenrecht?

Geschreven op 16-12-2015

De ambtenaar die zijn bevoegdheid om vertrouwelijke registers te raadplegen gebruikt om voor zichzelf informatie te verzamelen, bijvoorbeeld over de vriend van zijn dochter of de buurman, maakt zich schuldig aan een ernstige misdraging. Een straf-ontslag dreigt dan voor hem met als gevolg geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Lees meer

Toepassing Wet Werk en Zekerheid (WWZ): onredelijk?

Geschreven op 02-11-2015

In een uitspraak van 15 oktober 2015 heeft de kantonrechter in Rotterdam geoordeeld dat de toepassing van (het overgangsrecht van) de Wet Werk en Zekerheid tot een onaanvaardbare uitkomst zou leiden. In het overgangsrecht is bepaald, dat een werknemer niet voor een transitievergoeding in aanmerking komt wanneer er een collectieve afspraak is.

Lees meer

Duidelijkheid bij inhuur zelfstandigen? Mwoah!

Geschreven op 19-10-2015

Per 1 januari 2016 zouden de modelovereenkomsten van de Belastingdienst zekerheid en duidelijkheid moeten geven over de plicht al dan niet loonheffing in te houden bij de inhuur van een ZZP’er. Op 19 oktober jl. heeft de staatssecretaris laten weten dat hij die datum niet haalbaar vindt en hij richt zich nu op 1 april 2016. Het wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Eerste Kamer, maar het doel is dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt afgeschaft. Vorige week (13 oktober 2015) was het dan eindelijk zover. De Belastingdienst plaatste voorbeeldovereenkomsten voor de inhuur van zelfstandigen (ZZP).

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid

Geschreven op 13-10-2015

De bestuurder is zich op het moment van inschrijving vaak niet bewust van de risico’s die dit met zich mee kan brengen.

Lees meer

Wet aanpak schijnconstructies en afschaffing VAR

Geschreven op 05-10-2015

De introductie van de Wet aanpak schijnconstructies heeft iets minder publiciteit gekregen dan de introductie van de Wet werk en zekerheid. Toch zorgt ook deze Wet aanpak schijnconstructies voor enkele belangrijke wijzigingen, die vooral voor ondernemers in de (tuin)bouw en het transport van belang zullen zijn. Het doel van deze wet is onder andere het verbeteren van de rechtspositie van werknemers die in schijnconstructies werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Oost-Europeanen die als uitzendkracht werkzaam zijn in de tuinbouw.

Lees meer

Mag een gedetacheerde werknemer in dienst treden van het inlenende bedrijf?

Geschreven op 25-06-2015

In de wet is bepaald, dat de werknemers die ter beschikking worden gesteld aan een derde om onder leiding en toezicht van die derde (inlener) te werken niet beperkt mogen worden bij een indiensttreding van die inlener. Als een uitzendonderneming of een detacheringsbedrijf toch zijn medewerkers op die manier aan een concurrentiebeding of relatiebeding bindt, is dit beding in beginsel nietig. De Rechtbank Rotterdam oordeelde, dat er geen redenen aanwezig waren om te veronderstellen dat dit artikel in de wet (WAADI) alleen van toepassing zou zijn op uitzendkrachten. Volgens de Rechtbank Rotterdam kunnen detacheringsbedrijven, die hun werknemers detacheren naar hun opdrachtgevers, niet via een concurrentie- of relatiebeding verhinderen dat de desbetreffende werknemer in dienst treedt van die opdrachtgever, aldus de kantonrechter in Rotterdam.

Lees meer

Flexcontracten in de zorg. Mag dat nu wel of niet?

Geschreven op 30-03-2015

Bij de introductie van het eerste wetsvoorstel van de Wet Werk en Zekerheid werd gesteld, dat bij ministeriële regeling kon worden bepaald dat voor bepaalde bedrijfstakken de afwijking van de loondoorbetalingsplicht niet mogelijk zou zijn. Letterlijk stond vermeld “Als het gaat om nul-urencontracten in de zorg heeft de Stichting van de Arbeid bij gelegenheid van het Sociaal Akkoord al een dergelijk verzoek gedaan. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat het Kabinet dat verzoek zal inwilligen.” Kortom, het Kabinet zou ervoor zorgen dat door middel van een ministeriële regeling de nul-urencontracten of de min/max-contracten in de zorg zouden worden teruggedrongen.

Lees meer

Mediation en Arbeidsrecht

Geschreven op 02-03-2015

Met ingang van 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht aanmerkelijk gewijzigd en zijn de mogelijkheden voor de rechter om nog een redelijke vergoeding toe te kennen beperkt. Om toch op een redelijke manier uit elkaar te gaan wordt het overleg tussen werkgever en werknemer nog belangrijker dan het nu al is. Het inschakelen van een mediator kan een zeer goed middel zijn bij het bereiken van dit doel.

Lees meer

In een geschil met de overheid hoeft u niet op ondersteuning van de rechter te rekenen

Geschreven op 09-02-2015

Vroeger stelde de bestuursrechter zich in een procedure altijd de vraag of een verkregen vergunning wel aan alle wet- en regelgeving voldeed. Tegenwoordig staat niet meer het handhaven van het recht zoals dat in de wet omschreven staat voorop, maar het bieden van rechtsbescherming en geschillenbeslechting. De rechter bemoeit zich dus niet met zaken waarover tussen de burger en de overheid geen discussie bestaat.

Lees meer

De ketenregeling omzeilen met een vaststellingsovereenkomst? De Hoge Raad gaat er niet in mee!

Geschreven op 22-01-2015

De ketenregeling is de wettelijke regeling waarin is bepaald, dat in bepaalde situaties een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. In praktijk komt het voor dat een werkgever aan het einde van de keten een onbepaalde tijd contract aanbiedt, maar gelijktijdig van de werknemer verlangt dat het einde van dit onbepaalde tijd contract al wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Werkgever was alleen bereid om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan als op voorhand duidelijk was wanneer deze zou eindigen (door middel van een vaststellingsovereenkomst). De werknemer heeft deze beëindigingsovereenkomst ondertekend, maar had in feite geen keuze. In essentie oordeelt de Hoge Raad dat de bedoeling van partijen doorslaggevend is.

Lees meer

Gemeente teruggefloten om vuurwerkverbod

Geschreven op 29-12-2014

Volgens de voorzieningenrechter was het college van burgemeester en wethouders niet bevoegd om het vuurwerkverbod in te stellen. Een vuurwerkverbod valt onder de handhaving van de openbare orde. Alleen de burgemeester is bevoegd een dergelijk verbod in te stellen. De bevoegdheid van de burgemeester om een vuurwerkverbod in te stellen, moet wel in de wet zijn vastgelegd, omdat hiermee mogelijkheden van burgers worden beperkt

Lees meer

Van werknemer naar ZZP’er?

Geschreven op 05-12-2014

Op 12 november 2014 deed de kantonrechter in Bergen op Zoom een interessante uitspraak over de vraag of sprake was van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.

Lees meer

Mediation een goed alternatief voor procederen! Of niet?

Geschreven op 27-10-2014

Mediation wint hand over hand terrein in Nederland als middel voor het oplossen van geschillen.

Lees meer

Vrije advocaatkeuze: ook in een ontslagprocedure bij het UWV?

Geschreven op 20-10-2014

Een rechtsbijstandsverzekeraar mag haar verzekerde het recht op vrije advocaatkeuze niet onthouden in gerechtelijke en administratieve procedures. De verzekerde hoeft dus geen genoegen te nemen met de rechtshulpverlener die de rechtsbijstandsverzekeraar hem toewijst. Hij mag zelf een advocaat uitkiezen en de verzekeraar moet de advocaatkosten betalen.

Lees meer

Het all-in uurloon voor een werknemer

Geschreven op 05-09-2014

Er is al geruime tijd enige onduidelijkheid over de vraag of en hoe een werkgever met een werknemer een all-in uurloon mag overeenkomen.

Lees meer

Ontslag docent

Geschreven op 05-09-2014

Bij het ontslag van een docent spelen afwijkende spelregels ten opzichte van het ontslag van een ‘gewone’ werknemer een rol. Zo valt een docent vaak niet onder de bescherming van het BBA. Dit betekent, dat een docent kan worden ontslagen zonder dat eerst aan het UWV toestemming is gevraagd voor dat ontslag.

Lees meer

Wetsvoorstel hervorming flexibele arbeid

Geschreven op 13-02-2014

De toename van het aantal flexibele arbeidskrachten heeft geleid tot een voorstel tot wijziging van de wetgeving..

Lees meer

Uitbreiding maatschap

Geschreven op 21-01-2014

Op 1 januari 2014 is de heer mr. B.J. (Bernard) Bongaards toegetreden tot de maatschap van Rischen & Nijhuis, advocaten.

Lees meer

Uitbreiding

Geschreven op 21-01-2014

Op 1 januari 2014 is de heer mr. B.J. (Bernard) Bongaards in dienst getreden bij Rischen & Nijhuis, advocaten.

Lees meer