De wet Huis voor klokkenluiders

Rotterdam, 01-07-2016

De wet Huis voor klokkenluiders is per 1 juli 2016 in werking getreden. Het doel van de wet is om de werknemer te beschermen als hij melding doet van een misstand.

Door de invoering van deze wet is elke werkgever die ten minste 50 werknemers in dienst heeft, verplicht om een interne meldingsprocedure tot stand te brengen (de interne klokkenluidersregeling). De ondernemingsraad heeft met betrekking tot deze regeling een instemmingsrecht.

Uw werknemer heeft de mogelijkheid om zowel intern als extern een melding te doen. In principe zal hij de melding eerst intern moeten doen, tenzij dit niet in redelijkheid van hem kan worden verwacht.

De interne meldingsregeling

De opzet van de interne meldingsregeling wordt qua vormgeving aan u als ondernemer overgelaten. U zal er, als verantwoordelijke voor de organisatie, voor moeten zorgen dat zich binnen het bedrijf geen misstanden voordoen. Als die misstanden zich wel voordoen zal u er voor moeten zorgen dat deze tijdig worden gesignaleerd en opgelost door personen binnen de organisatie.

De bescherming van de werknemer

De bescherming die de wet aan de klokkenluider biedt, ziet op het verbod om de werknemer te benadelen. Dit verbod ziet niet alleen op ontslag, maar bijvoorbeeld ook op het afzien van een promotie of een bonus. Om die bescherming te krijgen zal de werknemer de melding wel te goeder trouw en naar behoren gedaan moeten hebben.

Het naar behoren behandelen van de melding door de organisatie

Als na een interne melding uw werknemer een verzoek tot onderzoek aan het Huis of een toezichthoudende instantie doet, dan is dat verzoek niet-ontvankelijk als uw bedrijf het vermoeden naar behoren heeft behandeld.

Wilt u weten wat de wet voor uw onderneming betekent ofwel een concept klokkenluidersregeling hebben, aarzel niet contact met ons op te nemen!

-

Joop Nijhuis Jonathan Abraha Bernard Bongaards in Arbeidsrecht.