Geen veroordeling: toch weigering VOG?

Rotterdam, 18-02-2016

Op 11 februari jl. liet staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer weten dat hij voornemens is de wetgeving rondom de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) flexibeler te maken.

Het aantal aanvragen voor een VOG is de laatste jaren fors toegenomen. Steeds meer bedrijven, maar ook scholen, vragen om een VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een bepaalde taak of functie. In de meeste gevallen hanteert de screeningsautoriteit Justis een terugkijktermijn van vier jaren.

Nu is het zo geregeld dat voor de beoordeling van een aanvraag van een VOG rekening wordt gehouden met de gegevens die op de justitiële documentatie (ook wel het strafblad) staan, waaronder veroordelingen, strafbeschikkingen en beleidssepots. Vrijspraken worden niet in de beoordeling betrokken. De VOG wordt in beginsel afgegeven als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten heeft begaan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan wordt bekeken of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring wordt aangevraagd.

Staatssecretaris Dijkhoff wil het voor bepaalde functies echter mogelijk maken dat de VOG ook enkel op basis van politiegegevens kan worden afgewezen. Dit zou betekenen dat een VOG in de toekomst kan worden geweigerd als iemand voorkomt in politiedossiers in verband met gedragingen die niet stroken met de taak waarvoor de VOG nodig is, terwijl de schuld van betrokkene aan een strafbaar feit nog niet vaststaat. Op die manier kan een registratie door de politie verstrekkende gevolgen hebben.

Wat het voornemen extra zorgelijk maakt is dat uit onderzoek is gebleken dat de huidige regeling al een te grote drempel opwerpt. Veel jongeren met een strafblad vragen niet eens een VOG aan, omdat ze ervan uitgaan dat deze wordt geweigerd. Vooralsnog is die vrees vaak ongegrond. Bovendien bestaat in geval van een voornemen tot afwijzing van de aanvraag altijd de mogelijkheid om hiertegen op te komen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

-

Trix Maandag Renée Boonstra in Strafrecht.