Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden

Rotterdam, 10-07-2015

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen die bij een overeenkomst horen en de belangen van de ondernemer beschermen. Tegenwoordig heeft vrijwel iedere onderneming zijn eigen algemene voorwaarden. Maar welke algemene voorwaarden zijn nu van toepassing als twee ondernemingen een overeenkomst met elkaar hebben gesloten en beide naar hun eigen algemene voorwaarden hebben verwezen?

In 1997 diende de Hoge Raad te oordelen over de vraag welke algemene voorwaarden van toepassing waren op een tussen twee ondernemingen gesloten overeenkomst (HR 28 november 1997, NJ 1998/705). In dit geval was in de overeenkomst verwezen naar twee sets algemene voorwaarden, die onderling verschilden. In één zin werd verwezen naar beide sets algemene voorwaarden en hierbij werd gebruik gemaakt van het woord ‘of’. De inhoud van de algemene voorwaarden liep aanzienlijk uiteen, maar in de overeenkomst was niet geregeld welke van die sets in het gegeven geval van toepassing zou zijn.

De Hoge Raad heeft uiteindelijk beslist dat géén van de sets algemene voorwaarden deel uitmaakte van de overeenkomst en dat de gebruiker dat niet kon verhelpen door zelf alsnog voor één van de sets te kiezen.

Onlangs diende de Hoge Raad zich wederom uit te laten over de vraag welke algemene voorwaarden van toepassing waren (HR 24 april 2015, nr. 14/01828). In deze zaak stond in een artikel van de overeenkomst opgenomen dat de voorwaarden van de ene onderneming van toepassing waren, terwijl onderaan de overeenkomst in een klein lettertype te lezen stond dat de algemene voorwaarden van de andere onderneming van toepassing waren. De Hoge Raad oordeelde dat er nu geen sprake was van een situatie waarin beide sets buiten toepassing verklaard dienden te worden, maar dat er sprake was van een overeenkomst met onderling strijdige bedingen en dat door uitleg diende te worden vastgesteld welke van die bedingen zou prevaleren.

Indien u als ondernemer algemene voorwaarden hanteert, is het dus van groot belang dat er in de door u te sluiten overeenkomsten, slechts naar één set algemene voorwaarden verwezen wordt of dat expliciet duidelijk gemaakt wordt welke set algemene voorwaarden in welke situatie van toepassing is. Indien dit niet geregeld is, bestaat het risico dat de algemene voorwaarden van uw onderneming buiten toepassing zullen worden verklaard of dat de rechter zelf zal vaststellen welke set algemene voorwaarden zal prevaleren. In sommige gevallen zou dat dus wel eens de set algemene voorwaarden van uw contractspartij kunnen zijn, dat vergaande gevolgen met zich mee zou kunnen brengen.

Vergeet u als ondernemer daarnaast ook niet de set algemene voorwaarden daadwerkelijk ter hand te stellen? Een enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden is onvoldoende om later een beroep op deze voorwaarden te kunnen doen.

Neem contact op met Rischen & Nijhuis, advocaten indien u de toepasselijkheid van en/of de verwijzing naar uw algemene voorwaarden wilt laten controleren.

-

in Contractenrecht.