In een geschil met de overheid hoeft u niet op ondersteuning van de rechter te rekenen

Rotterdam, 09-02-2015

Vroeger stelde de bestuursrechter zich in een procedure altijd de vraag of een verkregen vergunning wel aan alle wet- en regelgeving voldeed. Tegenwoordig staat niet meer het handhaven van het recht zoals dat in de wet omschreven staat voorop, maar het bieden van rechtsbescherming en geschillenbeslechting. De rechter bemoeit zich dus niet met zaken waarover tussen de burger en de overheid geen discussie bestaat.

Dit betekent, dat partijen zelf afbakenen waar de rechter in de procedure naar zal kijken. Slechts indien er ‘voorschriften van openbare orde’ in de procedure meespelen zal de bestuursrechter deze voorschriften in alle gevallen beoordelen, ongeacht of partijen hier nu wel of niet iets over aanvoeren.

Van ‘hulp van de rechter’ was ook geen sprake in een uitspraak van de Raad van State van 21 januari 2015. De Raad van State overwoog dat in die procedure de rechter niet verplicht was om de rechtmatigheid van een bestuurshandeling uit zichzelf (‘ambtshalve’) te toetsen aan gronden, ontleend aan bepalingen van het in die procedure onderhavige Unierecht, aangezien het gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel dit niet vereisen.

Het is dus in een bestuursrechtelijke procedure erg belangrijk dat alle punten die van belang kunnen zijn, direct naar voren worden gebracht. Liefst gelijk al in de fase waarin de burger na ontvangst van de beslissing hiertegen in bezwaar gaat. De rechter zal de burger immers niet te hulp schieten en dus niet zelf ‘ambtshalve’ toetsen of de beslissing van de overheid wel voldoet aan alle regels. Ook indien een procespartij pas later in een procedure een nieuw punt ter beoordeling aan de rechter voorlegt zal de rechter kunnen oordelen, dat de procespartij hier te laat mee komt en zal hij dan ook dit punt buiten beschouwing laten.

Wilt u meer lezen over hoe partijen zelf de inhoud van een procedure afbakenen? Lees dan eens voornoemde uitspraak: ABRvS 21 januari 2015, nr. 201310065/1/A1. Mocht u overwegen in bezwaar of beroep te gaan tegen een beslissing van de overheid, neemt u dan vooral contact met ons op om te bezien welke punten raadzaam zijn om in de procedure aan te voeren, zodat u zeker weet dat u geen belangrijke argumenten laat liggen.

-

in Arbeidsrecht.